Privacybeleid

BAR JEDER VERNUNFT Veranstaltungs-Organisations-GmbH Schaperstr. 24 10719 Berlijn

Functionaris voor gegevensbescherming:
Jörg Hoffmann
Schaperstr. 24
10719 Berlijn
datenschutz@musical.berlin

Wij beschouwen het als onze primaire taak om de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonlijke gegevens te handhaven en deze te beschermen tegen onbevoegde toegang. Daarom gaan we uiterst zorgvuldig te werk en passen we de modernste beveiligingsnormen toe om een maximale bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

Als privaatrechtelijke onderneming zijn we onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de bepalingen van de Duitse federale wet op gegevensbescherming (BDSG), evenals aan andere voorschriften inzake gegevensbescherming. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gegevensbeschermingsvoorschriften zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd.

De wetgever vereist dat persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en op een voor de betrokkene begrijpelijke manier worden verwerkt ("rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie"). Om dit te garanderen, informeren wij u over de afzonderlijke wettelijke definities die ook in dit privacybeleid worden gebruikt:

1. PersoonsgegevensPersoonsgegevens
"Persoonsgegevens" zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2Verwerking
"Verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

3Beperking van de verwerking
"Beperking van de verwerking": het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

4. Profilering
"Profilering": elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor het analyseren of voorspellen van aspecten die betrekking hebben op de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon.

5Pseudonimisering
"Pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder gebruikmaking van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

6. bestand
"bestand": elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd dan wel gedecentraliseerd is of verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze.

7. voor de verwerking verantwoordelijke
"voor de verwerking verantwoordelijke": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden vastgesteld in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat worden bepaald.

8Verwerker
"Verwerker" betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die of dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

9. Ontvanger
"Ontvanger" betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam aan wie, al dan niet als derde, de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, naar gelang van de doeleinden van de verwerking.

10. Derde
"Derde" betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of instantie, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken.

11. ToestemmingToestemming
"Toestemming" van de betrokkene is elke vrije, specifieke, op informatie berustende en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke, bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als er een wettelijke basis is voor de verwerking. De rechtsgrondslag voor de verwerking kan met name zijn in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) - f) GDPR:

a. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst

c. de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen

d. de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van een vitaal belang van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon

e. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen

f. de verwerking is noodzakelijk met het oog op de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

(1) Hieronder geven we informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan nadat opslag niet langer noodzakelijk is, of de verwerking wordt beperkt als er wettelijke bewaarplichten zijn.

Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier van informatie voorziet, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR):

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • browser
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

(1) Naast de bovengenoemde gegevens worden er cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en toegewezen aan de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie stroomt naar de locatie die de cookie heeft ingesteld. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze worden gebruikt om de website over het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(2) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en functie hieronder worden uitgelegd:

- Voorbijgaande cookies (zie a.)
- Blijvende cookies (zie b.).

a. Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser afsluit. Hieronder vallen met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gezamenlijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser afsluit.

b. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. Zogenaamde "third-party cookies" zijn cookies die door een derde partij worden geplaatst en dus niet door de website die u op dat moment bezoekt. Wij wijzen u erop dat u door het uitschakelen van cookies mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.


(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken als u geïnteresseerd bent. Hiervoor moet u over het algemeen aanvullende persoonlijke gegevens verstrekken die wij gebruiken om de betreffende dienst te leveren en waarop de bovengenoemde beginselen voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden als wij samen met partners deelname aan promoties, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. U ontvangt hierover meer gedetailleerde informatie wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of hieronder in de beschrijving van de aanbieding.

(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van de aanbieding.

(1) Wij gebruiken het boekingssysteem "Eventim-Inhouse" van de provider "CTS-Eventim" van CTS Eventim Solutions GmbH Contrescarpe 75 a 28195 Bremen op basis van onze legitieme belangen (efficiënte en snelle verwerking van ticketboekingen). De applicatie wordt gehost op onze eigen server.

(2) Als u tickets voor evenementen in onze webshop wilt bestellen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Verplichte informatie die nodig is voor het verwerken van contracten is apart gemarkeerd, andere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling uit te voeren. Hiervoor hebben we uw betalingsgegevens nodig. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 lit. b GDPR.

(3) Op grond van commerciële en belastingtechnische voorschriften zijn wij verplicht om je adres-, betalings- en bestelgegevens tien jaar lang te bewaren. We beperken de verwerking echter na twee jaar, d.w.z. je gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

(4) Om ongeautoriseerde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

We verwerken gegevens in het kader van administratieve taken en de organisatie van ons bedrijf, de financiële administratie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken we dezelfde gegevens die we verwerken in het kader van onze contractuele dienstverlening. De verwerkingsgrondslagen zijn Art. 6 para. 1 lit. c. GDPR, Art. 6 para. 1 lit. f., Art. 28 GDPR. De betrokkenen op wie de verwerking betrekking heeft, zijn: klanten, geïnteresseerden, zakelijke partners en websitebezoekers. Het doel van en ons belang bij de verwerking ligt in de administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, archivering van gegevens, d.w.z. taken die dienen om onze bedrijfsactiviteiten te onderhouden, onze taken uit te voeren en onze diensten te verlenen. Het wissen van gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de informatie die in deze verwerkingsactiviteiten is gespecificeerd. We maken gegevens bekend aan of geven deze door aan de belastingdienst, adviseurs zoals belastingadviseurs of accountants, evenals andere centra voor vergoedingen en betalingsdienstaanbieders. We slaan ook informatie op over leveranciers, organisatoren van evenementen en andere zakelijke partners op basis van onze zakelijke belangen, bijvoorbeeld om op een later tijdstip contact met hen op te kunnen nemen. Over het algemeen slaan we deze voornamelijk bedrijfsgerelateerde gegevens permanent op.

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden genoemd in de toestemmingsverklaring.

(2) Wij gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u, nadat u zich hebt geregistreerd, een e-mail sturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw inschrijving niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. We slaan ook de IP-adressen op die u gebruikt en de tijdstippen van registratie en bevestiging. Het doel van deze procedure is om uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens op te helderen.

(3) De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief toe te sturen. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR.

(4) U kunt uw toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw afmelding kenbaar maken door op de link te klikken die in elke nieuwsbrief-e-mail staat, of door een e-mail te sturen naar newsletter@tipi-am-kanzleramt.de of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in de wettelijke kennisgeving staan vermeld.

We zijn online aanwezig op sociale netwerken en platforms om te communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. Bij toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectieve exploitanten van toepassing.

Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken we de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld berichten schrijven op onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

We willen erop wijzen dat gebruikersgegevens mogelijk buiten de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan risico's met zich meebrengen voor gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn om de rechten van gebruikers af te dwingen. Bovendien worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken over het algemeen verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties binnen en buiten de netwerken te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden over het algemeen cookies opgeslagen op de computer van de gebruiker, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruiker worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de gebruikersprofielen, onafhankelijk van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve vormen van verwerking en de opt-out opties, verwijzen we naar de gegevensbeschermingsverklaringen en informatie van de exploitanten van de respectieve netwerken.

In het geval van verzoeken om informatie en de uitoefening van de rechten van de betrokkene, willen we er ook op wijzen dat deze het meest effectief kunnen worden uitgeoefend bij de providers. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Als u nog steeds hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook: Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk voor het verzamelen (maar niet voor de verdere verwerking) van gegevens van bezoekers van onze Facebook-pagina (zogenaamde "fanpagina"). Deze gegevens omvatten informatie over de soorten inhoud die gebruikers bekijken of waarmee ze interageren, of de acties die ze ondernemen (zie onder "Dingen die u en anderen doen en verstrekken" in het Facebook Gegevensbeleid: https://www.facebook.com/policy), evenals informatie over de apparaten die door gebruikers worden gebruikt (bijv. IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookiegegevens; zie onder "Apparaatinformatie" in het Facebook Gegevensbeleid: https://www.facebook.com/policy). Zoals uitgelegd in het Facebook Gegevensbeleid onder "Hoe gebruiken we deze informatie?", verzamelt en gebruikt Facebook ook informatie om analytische diensten aan te bieden, zogenaamde "Page Insights", voor beheerders van pagina's om inzicht te krijgen in de manier waarop mensen omgaan met hun pagina's en de bijbehorende inhoud. We hebben een speciale overeenkomst gesloten met Facebook ("Informatie over Page Insights", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), waarin met name is geregeld welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van betrokkenen te zullen respecteren (gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie of verwijderingsverzoeken rechtstreeks naar Facebook sturen). De rechten van gebruikers (met name op informatie, verwijdering, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook. Meer informatie is te vinden in de "Informatie over Page Insights"(https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 • Typen verwerkte gegevens: contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: Contactverzoeken en communicatie, Feedback (bijv. verzamelen van feedback via een online formulier), Marketing.
 • Rechtsgrondslagen: Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f. GDPR).

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR) gebruiken we content of serviceaanbiedingen van derde aanbieders binnen ons online aanbod om hun content en diensten, zoals video's of lettertypen (hierna uniform aangeduid als "content") te integreren. GDPR) content of dienstaanbiedingen van derde aanbieders om hun content en diensten, zoals video's of lettertypen (hierna uniform aangeduid als "content") te integreren. Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze content het IP-adres van de gebruiker herkennen, omdat ze zonder het IP-adres de content niet naar de browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud weer te geven. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "webbakens") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Pixel tags kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, maar ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

a) Functies en inhoud van de YouTube-service kunnen worden geïntegreerd in ons online-aanbod. Deze worden aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Dit omvat in het bijzonder video's. Gebruikers kunnen knoppen gebruiken om aan te geven dat ze de inhoud leuk vinden. Gebruikers kunnen zich ook abonneren op de auteurs van de inhoud of onze berichten. Als de gebruikers lid zijn van het YouTube-platform, kan YouTube de inhoud en functies daar toewijzen aan de profielen van de gebruikers.
Het privacybeleid van de aanbieder is hier te vinden: https://www.google.com/policies/privacy/
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

b) Functies en inhoud van de Facebook-dienst kunnen worden geïntegreerd in ons online aanbod. Deze worden aangeboden door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU gevestigd bent, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Facebook is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Meer informatie over het verzamelen van gegevens:
http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

c) Google Fonts: wij integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de provider Google, waarbij de gegevens van de gebruiker uitsluitend worden gebruikt om de lettertypen in de browser van de gebruiker weer te geven. De integratie is gebaseerd op onze legitieme belangen in een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypen, hun uniforme presentatie en rekening houdend met mogelijke licentiebeperkingen voor hun integratie. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://fonts.google.com/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.

d) Wij integreren de lettertypen ("MyFonts") van de provider Monotype GmbH
Bergmannstraße 102 10961 Berlijn, Duitsland in onze website. Het privacybeleid van de aanbieder vindt u hier:
https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/

e) Wij integreren de google ReCaptcha-functie voor het herkennen van bots, bijv. voor invoer in online formulieren ("ReCaptcha") van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Het privacybeleid van de aanbieder vind je hier:
https://www.google.com/policies/privacy/,
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

f) Functies en inhoud van de Instagram-service kunnen worden geïntegreerd in ons online aanbod. Deze worden aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Dit omvat in het bijzonder inhoud zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers hun favorieten met betrekking tot de inhoud kunnen delen. Gebruikers kunnen zich ook abonneren op de auteurs van de inhoud of onze berichten. Als de gebruikers lid zijn van het platform Instagram, kan Instagram de toegang tot de inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers daar.
Het privacybeleid van Instagram vindt u hier:
http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Google bijhouden van conversies

Deze website maakt gebruik van het online-advertentieprogramma "Google AdWords" en, als onderdeel daarvan, van conversietracering om te meten op welke websites de advertenties het beste werken. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google of zijn partners klikt. De cookies die hierdoor worden ingesteld, verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Deze cookies stellen ons en Google in staat om te herkennen via welke advertentie u op onze website terecht bent gekomen. Elke bezoeker die via Google AdWords op onze site is gekomen, ontvangt een ander cookie. De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om te bepalen welke bezoekers via advertenties een specifieke actie op onze website hebben geactiveerd. We achterhalen het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke kliks tot een actie hebben geleid. We ontvangen geen informatie waarmee een gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gebruikers die niet willen deelnemen aan tracking kunnen de Google Conversion Tracking cookie eenvoudig verwijderen of deactiveren via hun internetbrowser onder gebruikersinstellingen. Deze gebruikers worden dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Lees meer over het privacybeleid van Google[www.google.de/privacypolicy.html].

Google Remarketing

Deze website maakt ook gebruik van het Google-programma voor op interesses gebaseerde advertenties, bekend als Google Remarketing. Externe aanbieders, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op internet en gebruiken hiervoor opgeslagen cookies op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website. U kunt het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden ook uitschakelen door de opt-outpagina voor Google-advertenties te bezoeken[www.google.com/privacy_ads.html]. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies van derden ook uitschakelen door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan[www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp].

Adition(www.adition.com) gebruikt technologieën om u advertenties te tonen die voor u relevant zijn. De aanbieder van Adition is Adition technologies AG, Am Gatherhof 44, 40472 Düsseldorf, Duitsland. Als u niet wilt dat Adition doorgaat met het verzamelen van geanonimiseerde gegevens, kunt u het verzamelen van gegevens hier deactiveren(www.adition.com). Deze opt-out-cookie verwijdert de eerder opgeslagen informatie en voorkomt verdere verzameling van informatie. Als u de "OptOut" al geactiveerd hebt, kunt u deze instelling op elk moment annuleren door op de knop "OptIn" te klikken.

Deze website gebruikt de adserving-technologie ADITION van ADITION technologies AG om gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden te verzamelen en op te slaan. Uit deze gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies gebruikt worden. De gegevens die met ADITION adserving technology verzameld worden, worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. ADITION technologies AG slaat geen persoonlijke gegevens op door cookies te plaatsen. Ze bevatten enkel technische informatie zoals de gebruikte browser of het geïnstalleerde besturingssysteem. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met werking voor de toekomst geannuleerd worden. Hiervoor is een opt-out functie beschikbaar op de bedrijfswebsite[de.adition.com/privacy/].

De ADEX

Deze website gebruikt de DMP-tag van The Adex GmbH, Berlijn in opdracht van QWERTZ Media GmbH Berlin voor het bepalen, analyseren en evalueren van gebruiks- en transactiegegevens op onze website.

De provider van The ADEX is The ADEX GmbH, Rotherstrasse 22, 10245 Berlijn, Duitsland. Deze provider verwerkt gegevens alleen als verwerker in overeenstemming met onze instructies en niet voor eigen doeleinden. Meer informatie over deze tool vindt u hier(http://de.theadex.com/company/privacy/).

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of analyseren van uw gegevens door deze tool door de opt-out-cookie te downloaden en op te slaan die beschikbaar is op http://de.theadex.com/company/consumer-opt-out/.

We willen erop wijzen dat de stop-cookie alleen voorkomt dat er gegevens worden verzameld op de betreffende client. Als u meerdere clients gebruikt (ander eindapparaat en/of andere internetbrowser), moet u de opt-out daarom herhalen.

Onze diensten zijn over het algemeen gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De cookies worden alleen gebruikt als u ons vooraf toestemming hebt gegeven in de Consent Tool. U kunt uw instellingen op elk gewenst moment zelf beheren. Ga hiervoor naar het menu-item cookie-instellingen in de voettekst van de website. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter eerst ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren.

(2) Volgens de door Google verstrekte informatie wordt het doorgestuurde IP-adres niet samengevoegd met andere Google-diensten. Er vindt geen samenvoeging van gegevens plaats.

(3) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen in afgekorte vorm verder worden verwerkt, zodat ze niet aan een bepaalde persoon kunnen worden gekoppeld. Als de over u verzamelde gegevens persoonlijk identificeerbaar zijn, worden deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Het Privacy Shield wordt niet langer erkend vanwege een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. We willen erop wijzen dat gebruikersgegevens mogelijk buiten de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan risico's met zich meebrengen voor gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van gebruikers af te dwingen.

(6) Informatie van de derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Dublin, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http: //www.google.com/analytics/terms/de.html,
Overzicht van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
en het privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverkoepelende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik uitschakelen in uw klantenaccount onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens".

(8) Erfassung von Daten durch Google Analytics deaktivieren. In diesem Fall wird ein spezielles Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Nutzungsdaten beim Besuch dieser Website verhindert.

Wij integreren de "reCAPTCHA"-functie om te kunnen herkennen of invoer (bijv. in onlineformulieren) door mensen en niet door automatisch werkende machines (zogenaamde "bots") wordt gedaan. De verwerkte gegevens kunnen bestaan uit IP-adressen, informatie over gebruikte besturingssystemen, apparaten of browsers, taalinstellingen, locatie, muisbewegingen, toetsenbordaanslagen, doorgebrachte tijd op websites, eerder bezochte websites, interacties met ReCaptcha op andere websites, mogelijk cookies en resultaten van handmatige herkenningsprocessen (bijv. het beantwoorden van gestelde vragen of het selecteren van objecten in afbeeldingen). Serviceprovider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://www.google.com/recaptcha/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Opt-Out: Opt-out plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de; Instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.

a) Type en doel van de verwerking
We gebruiken de Google reCAPTCHA-service in sommige formulieren op deze website om misbruik van onze webformulieren en spam tegen te gaan. Door handmatige invoer te controleren, voorkomt deze service dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) misbruik maakt van de website. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in de bescherming van onze website tegen misbruik en in een probleemloze presentatie van onze online aanwezigheid, die zwaarder wegen dan onze belangen.
Google reCAPTCHA maakt gebruik van methoden waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd, zoals cookies, door middel van een code die is ingebed in de website, een zogenaamde JavaScript, als onderdeel van het verificatieproces. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bovendien worden andere cookies die door Google-diensten in uw browser zijn opgeslagen, door Google reCAPTCHA geanalyseerd.
Uit de invoervelden van het betreffende formulier worden geen persoonsgegevens gelezen of opgeslagen.

b) Rechtsgrondslag voor verwerking
De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de veiligheid en functionaliteit van onze website.

c) Gegevenscategorieën
Gegevens van bezoekers van de website (geanonimiseerd IP-adres)

d) Ontvangers
Ontvangers van de gegevens zijn interne medewerkers van Online Marketing en Google als verwerker.

e) Bewaartermijnen
De in dit kader door ons verzamelde gegevens worden na afloop van het doel en het einde van het gebruik van Google reCAPTCHA gewist.

f) Wettelijke / contractuele verplichting
Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gebeurt vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de inhoud en services die wij aanbieden.

g) Overdracht naar derde landen
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Het Privacy Shield wordt niet langer erkend vanwege een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. We willen erop wijzen dat gebruikersgegevens mogelijk buiten de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan risico's voor gebruikers met zich meebrengen, omdat bijvoorbeeld de handhaving van de rechten van gebruikers kan worden bemoeilijkt.

h) Intrekken van toestemming
U kunt voorkomen dat gegevens die door het JavaScript of de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), worden doorgestuurd naar Google en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de uitvoering van JavaScripts of de instelling van cookies in uw browserinstellingen te verhinderen. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website voor uw gebruik kan beperken.
Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy. U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt ons te allen tijde op de hoogte stellen van uw herroeping via de contactoptie aan het begin van deze gegevensbeschermingsverklaring.

(1) Intrekking van toestemming
Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op verleende toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw recht op intrekking uit te oefenen.

(2) Recht op bevestiging
U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken. U kunt te allen tijde om bevestiging vragen via de hierboven vermelde contactgegevens.

(3) Recht op informatie
Als er persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde informatie over deze persoonsgegevens en de volgende informatie opvragen:

a. de doeleinden van de verwerking;

b. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt

c. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties

d. indien mogelijk, de geplande periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen

e. het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken

f. het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

g. indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

h. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, zoals bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4 GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen op grond van artikel 46 GDPR met betrekking tot de doorgifte. Wij zullen een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die het onderwerp zijn van de verwerking. Voor verdere kopieën die u aanvraagt, kunnen we een redelijke vergoeding vragen op basis van administratieve kosten. Als u het verzoek elektronisch indient, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikt elektronisch formaat, tenzij anders aangegeven. Het recht om een kopie te ontvangen in overeenstemming met lid 3 mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van andere personen.

(4) Recht op rectificatie
U hebt het recht om van ons zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

(5) Recht op wissen ("recht om vergeten te worden")
U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zonder onnodige vertraging worden gewist en wij zijn verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

a. De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt. De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

b. De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd volgens artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), GDPR, en wanneer er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.

c. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, GDPR.

d. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

e. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

f. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, GDPR.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat deze voor de verwerking verantwoordelijken alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens wissen.

Het recht op wissen ("recht om te worden vergeten") bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie
 • om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, GDPR
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, GDPR voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in gevaar dreigt te brengen; of
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • U hebt het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan

a. de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,

b. de verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

c. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of

d. de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, GDPR in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, worden dergelijke persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Om het recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

(7) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en hebt het recht om deze gegevens zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, wanneer:

a. de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), GDPR; en

b. de verwerking langs geautomatiseerde weg plaatsvindt.

Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig lid 1 hebt u het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op wissen ("recht om vergeten te worden") onverlet. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

(8) Recht om bezwaar te maken
U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, onder e) of f), GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

In de context van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, kunt u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

U kunt uw recht van bezwaar te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke.

(9) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering
U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit:

a. noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke,

b. is toegestaan op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of

c. met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke. met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De voor de verwerking verantwoordelijke treft passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

De betrokkene kan dit recht te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de voor de verwerking verantwoordelijke.

(10) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt ook het recht om, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, inbreuk maakt op deze verordening.

(11) Recht op een effectief beroep in rechte
Onverminderd de beschikbare administratieve of buitengerechtelijke rechtsmiddelen, waaronder het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 GDPR, hebt u recht op een effectief beroep in rechte wanneer u van mening bent dat uw rechten uit hoofde van deze verordening zijn geschonden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd met deze verordening.

Wij maken gebruik van externe dienstverleners (verwerkers), bijvoorbeeld voor de verzending van goederen, nieuwsbrieven of betalingsverwerking. Met de dienstverlener is een aparte overeenkomst voor de verwerking van ordergegevens gesloten om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Wij werken samen met de volgende dienstverleners:

punkt.de GmbH Kaiserallee 13a 76133 Karlsruhe

VIVOMEDIA Denny Lubitz & Alexander Girod GbR Plauener Straße 163-165, Haus G 13053 Berlin

Billeto GmbH Richardplatz 1 D- 12055 Berlin

CTS Eventim Solutions GmbH Contrescarpe 75 a 28195 Bremen

Concardis GmbH Helfmann-Park 7 65760 Eschborn

Verdere verwerkers en gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden genoemd in de afzonderlijke secties van het privacybeleid.

Privacybeleid per 01/2023