GTC

§ 1 Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de klant en BAR JEDER VERNUNFT Veranstaltungs-Organisations GmbH (hierna te noemen het Theater). Ze maken integraal deel uit van de overeenkomst die wordt gesloten voor de aankoop van tickets en de inwisseling van vouchers. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing.

§ 2 Voorstellingsschema's, aanvangstijden, zaalplattegronden

De geldende speelschema's met aanvangstijden zijn te vinden in de officiële publicaties van het theater. Het theater behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma, de cast en de zaalindeling.

§ 3 Toegangsprijzen

 1. Het theater publiceert de actuele toegangsprijzen aan de kassa en op de website.
 2. Kortingen worden verleend aan gemachtigde groepen personen op basis van beschikbaarheid (op vertoon van het juiste bewijs). Kortingskaarten zijn alleen geldig op de dag van het evenement in combinatie met dit bewijs. Als het bewijs niet kan worden geleverd, wordt alleen toegang verleend na betaling van het verschil met de volledige toegangsprijs.
 3. Alle genoemde prijzen zijn inclusief wettelijke btw en kunnen onderhevig zijn aan verzendkosten.

§ 4 Reserveringen

 1. Reserveringen kunnen schriftelijk worden gedaan (per brief, fax of e-mail).
 2. Bij telefonische en schriftelijke bestellingen dient betaling te geschieden binnen de overeengekomen termijn na bevestiging door het theater.
 3. Bij niet tijdige betaling vervalt de reservering.

§ 5 Ticketuitgifte

 1. De klant dient het gekochte ticket op juistheid te controleren en direct bij aankoop te wijzigen.
 2. De commerciële doorverkoop van theatertickets is verboden. Contractuele partners van het theater zijn hiervan uitgezonderd.
 3. Reeds betaalde tickets kunnen op verzoek worden toegezonden. De kosten en het risico van verzending zijn voor rekening van de klant.
 4. Toegang tot een evenement wordt alleen verleend op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Verloren tickets worden niet vervangen of terugbetaald.
 5. Er is geen recht op toegang na aanvang van de voorstelling. Als klanten door vertraging geen toegang krijgen, hebben zij geen recht op restitutie van de ticketprijs.

§ 6 Teruggave van tickets

 1. Het retourneren van verkochte tickets voor restitutie van de ticketprijs is over het algemeen uitgesloten.
 2. De ticketprijs wordt alleen terugbetaald als een evenement niet doorgaat of in geval van een algehele annulering van het evenement en als het gekochte ticket binnen een maand wordt geretourneerd. Verzendkosten worden niet vergoed.
 3. Klanten hebben geen recht op verdere claims.

§ 7 Tegoedbonnen

 1. Door klanten gekochte tegoedbonnen zijn alleen geldig voor BAR JEDER VERNUNFT en TIPI AM KANZLERAMT.
 2. Vouchers kunnen online in de ticketshop, aan de kassa van ons theater of telefonisch worden ingewisseld.
 3. Vouchers kunnen alleen worden gebruikt voor tickets en menu's.
 4. Je hebt alleen de vouchercode nodig om ze in te wisselen.
 5. Vouchers kunnen niet worden ingewisseld voor cateringbestellingen op de avond zelf.
 6. Het is niet mogelijk om een voucher achteraf te verrekenen met een bestelling/boeking die al is gedaan.
 7. Overgebleven tegoed wordt niet uitbetaald in contanten, maar wordt behouden door een nieuwe voucher uit te geven.
 8. De aankoop van een ticketvoucher geeft de houder geen recht op toegang tot een specifieke voorstelling.
 9. Het inwisselen, terugbetalen of uitbetalen van vouchers is uitgesloten.
 10. De vouchers zijn 3 volle jaren geldig vanaf het einde van het kalenderjaar waarin ze zijn uitgegeven.
 11. Vouchers die vóór 23 november 2022 zijn gekocht, kunnen nog steeds alleen telefonisch worden ingewisseld en vouchers voor cateringarrangementen die vóór 23 november 2022 zijn gekocht, kunnen niet worden ingewisseld voor tickets. De voorwaarde voor het inwisselen van een voucher voor gastronomische arrangementen die vóór 23 november 2022 is gekocht, is de gelijktijdige boeking / beschikbaarheid van geldige toegangskaarten in de juiste categorie.
 12. Vouchers kunnen op verzoek worden verzonden als TicketDirect (pdf) of per post. Verzending per post is alleen mogelijk voor adressen binnen Duitsland. De klant draagt de kosten en het risico van verzending.

§ 8 Garderobe

 1. Garderobes of voorwerpen die de voorstelling kunnen verstoren, moeten voor aanvang van de voorstelling tegen betaling worden afgegeven bij de garderobe.
 2. Opgeslagen items worden alleen teruggegeven op vertoon van het garderobeticket.
 3. Omgeruilde, beschadigde of zoekgeraakte garderobe-items alsmede het zoekraken van het garderobeticket dienen op de dag van het evenement bij het theater te worden gemeld.

§ 9 Beeld- en geluidsopnamen

 1. Het is de bezoeker verboden beeld- en geluidsopnamen van welke aard dan ook te maken.
 2. Indien het Theater of een derde tijdens een openbare voorstelling beeld- en/of geluidsopnamen maakt of laat maken, stemt de klant er met de aankoop van het ticket mee in dat het Theater of een derde de opnamen mag gebruiken voor zelfpromotie en commerciële exploitatie zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding. Dit omvat in het bijzonder gebruik op televisie en internet. Deze toestemming is niet beperkt in tijd of plaats en geldt voor alle vormen van distributie en publicatie.

§ 10 Aansprakelijkheid

 1. Het Theater is niet aansprakelijk voor de kosten die de klant maakt als gevolg van het feit dat het evenement op korte termijn moet worden geannuleerd of uitgesteld. De klant dient zich er in dit verband zelf van te vergewissen of het evenement daadwerkelijk op het geplande tijdstip doorgang zal vinden.
 2. Het Theater is niet aansprakelijk voor het gedrag van de klant zelf.
 3. Voor het overige is het Theater slechts aansprakelijk voor lichte nalatigheid bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen
 4. (kardinale verplichtingen) en in geval van persoonlijk letsel. Daarnaast is de precontractuele, contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van het Theater beperkt tot opzet en grove nalatigheid, waarbij de aansprakelijkheidsbeperking ook geldt bij schuld van hulppersonen van het Theater.
 5. Voor alle vorderingen tegen het Theater geldt in het algemeen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het begin van de wettelijke verjaringstermijn. Vorderingen tot schadevergoeding op grond van grove nalatigheid of opzet van het Theater of in verband met persoonlijk letsel zijn hiervan uitgesloten.

§ 11 Niet-deelname aan consumentenarbitrage

Het theater neemt niet deel aan arbitrageprocedures voor consumenten in overeenstemming met de Wet op de beslechting van consumentengeschillen.

§ 12 Diversen

 1. Kinderen jonger dan zes jaar worden niet toegelaten (tenzij anders vermeld).
 2. Honden zijn niet toegestaan in het theater tenzij het medisch noodzakelijke gezelschapshonden zijn. Een bewijs hiervan dient op verzoek te worden overlegd.
 3. Het is niet toegestaan eten en drinken mee te nemen of te nuttigen in ons theater.

§ 13 Slotbepalingen

 1. Indien deze voorwaarden ongeldige bepalingen bevatten, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Partijen zijn verplicht de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de economische belangen van beide partijen het meest benadert. Dezelfde procedure is van toepassing als tijdens de uitvoering van de algemene voorwaarden een leemte aan het licht komt die aanvulling vereist.
 2. Op deze voorwaarden en overeenkomsten tussen de klant en het theater is uitsluitend Duits recht van toepassing.
 3. De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden is Berlijn.

Berlijn, november 2022